Thông tin bầu cử

English  Español  Tiếng Việt  中文

2023

Sự kiện cư dân Ricewood MUD vào lúc 6:30 tối thứ Ba, ngày 17 tháng Mười!

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Ricewood

Tóm Tắt về Cuộc Bầu Cử của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Thành Phố Ricewood

Triển lãm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH ĐẠI LÝ

LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIÊU

THÔNG BÁO VỀ QUYỀN ƯU TIÊN THỨ TỰ BỎ PHIẾU

Lá Phiếu Mẫu

November Joint General and Special Election Unofficial BBM Roster for October 12, 2023 - November 3, 2023

November Joint General and Special Election Unofficial Early Voting Roster for October 24, 2023 - November 3, 2023


2024

Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc

Địa Chỉ Thư Tín của Phân Khu Chính Trị: Số Điện Thoại: Địa Chỉ Email:
Ricewood Municipal Utility District
c/o Schwartz, Page & Harding, L.L.P.
1300 Post Oak Blvd., Ste. 2400
Houston, Texas 77056
713-623-4531 kedwards@sphllp.com
Ban Giám Đốc Năm Hết Hạn Nhiệm Kỳ
Jacque Freeman Ngày 2 tháng Năm, 2026
Stephen Marcum Ngày 2 tháng Năm, 2026
Carrie C. Prudhomme Ngày 2 tháng Năm, 2026
Elaine Mundy Ngày 4 tháng Năm, 2024
Shelli Flores Ngày 4 tháng Năm, 2024
Ngày Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo Địa Điểm Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Viên Chức Tiếp Theo
Ngày 4 tháng Năm, 2024 Sẽ được quyết định sau.
Các Yêu Cầu Đủ Điều Kiện Làm Ứng Cử Viên Hạn Chót Nộp Đơn Làm Ứng Cử Viên
Để đủ điều kiện là giám đốc của Cơ Quan , người đó phải từ 18 tuổi trở lên kể từ ngày Ngày 4 tháng Năm, 2024, là công dân Hoa Kỳ, là cư dân của Tiểu Bang Texas, và sở hữu đất phải đóng thuế trong Cơ Quan hoặc là một cử tri hội đủ điều kiện của Cơ Quan. Đọc Mục 54.102 , Bộ Luật Thủy Cục Texas, và 141.001 Bộ Luật Bầu Cử Texas. Có thể tìm thấy đơn xin tranh cử trên website của Tổng Trưởng Tiểu Bang Texas và các văn kiện khác về việc nộp đơn trên website của Ủy Ban Đạo Đức Texas . Ngày đầu tiên nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 17 tháng Một, 2024. Hạn chót nhận đơn xin ghi tên tranh cử trên lá phiếu là Ngày 16 tháng Hai, 2024. Không yêu cầu khoản phí nộp đơn hoặc kiến nghị nào trong quá trình nộp đơn.

THÔNG BÁO VỀ GIAI ĐOẠN NỘP ĐƠN XIN TRANH CỬ CỦA ỨNG CỬ VIÊN


© 2018-2024 Ricewood MUD
Website provided by Touchstone

The content contained in this website is provided by Ricewood Municipal Utility District for informal informational purposes only. This website and the information contained herein should not be relied upon or used as current information for the purposes of securities disclosure about the district, its financial condition, the bonds of the district, or property in the district. Persons should not rely upon information in this website when considering whether to buy, sell, or hold bonds issued by the district or whether to buy, sell, or hold property within the district. The district files official continuing disclosure information at least annually in accordance with the rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the Municipal Securities Rulemaking Board. All information contained herein speaks only as of the date indicated. The district assumes no duty to update any information in this website at any time.